Petice – nebezpečný přechod

Koncem měsíce září byla obyvateli kolonie Podstránská podepisována petice „Podnět k řešení nebezpečného přechodu na silnici č.II/373 v městské části Brno-Slatina“ která byla poslána na Dopravní inspektorát Brno-město.

Věc: podnět k řešení nebezpečného přechodu na silnici č.II/373 v městské části Brno – Slatina

Dobrý den,

obracíme se na Vás jako orgán státní správy, který má ze zákona ve své gesci výkon dohledu na bezpečnosti a plynulost provozu na pozemních komunikacích v souladu s §124 odst.9, písm. e) zákona č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Náš podnět a žádost na řešení nebezpečné dopravní situace směřuje ke stávajícímu přechodu pro chodce, který se nachází na prujezdném úseku silnice II/373 (ul. Bělohorská) v městské části Brno – Slatina. Tento přechod je využíván ve vysoké frekvenci a to i dětmi, které zde přecházení na školní autobusové spoje. Přechod je veden přes plný profil čtyřproudové komunikace, na kterém nejsou žádné bezpečnostní prvky pro zajištění bezpečnosti chodců. Dopravním značením stanovená rychlost není účastníky provozu dodržována.
Přechody jsou obecně řešené ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, kde je mimo jiné uvedeno v čl. 10.1.3.3., že přechody bez řízené světelné signalizacese mohou navrhovat jen přes dva protisměrné jízdní pruhy a dále v této normě a jejich příslušných článcích jsou uvedeny další technické parametry pro bezpečné přechody.
Jsme si vědomi, že se nejedná o nově budovaný přechod, ale také velmi intenzivně vnímáme nebezpečnosti uvedeného přechodu a to zejména ve vazbě na jeho denní využívání dětmi a v souvislosti s naprostou nekázní účastníků silničního provozu – řidičů projíždějících motorových vozidel.

Tímto Vás žádáme o posouzení našeho podnětu a učinění z Vaší strany takových kroků a opatření, aby došlo k vytvoření bezpečného přechodu pro chodce (technickými úpravami) a ukáznění řidičů v daném úseku.

Prosíme o zpětné vyrozumění jaké kroky byly ze strany Police ČR učiněny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *